اهنگ Charlie Puth ‒ Done For Me


دریافت

بهترین البوم آهنگ های انگلیسی با زیر نویس فارسی و انگلیسی

ربات تلگرامی دریافت اهنگ خارجی با زیر نویس

https://t.me/entofabot

برای استفاده از ربات بالا یا بر روی ان کلیک کنید یا انگشت خود را بر روی ان بزنید و یا @entofabot را برای یکی از دوستان خود ارسال کنید.

زیر نویس اهنگ در ادامه مطلب (دکمه قرمز رنگ زیر تاریخ)



Lyrics

Oh, oh  
اوه، اوه
What you thinking?
به چی فکر می کنی؟
You think that you could be better off with somebody new
تو فکر می کنی که بهتره که با یه آدم جدید باشی
(No oh, oh baby, no)
نه اوه، اوه عزیزم، نه
You say you're leaving
تو میگی داری میری
Well, if you wanna leave there ain't nobody stopping you
خیلی خب، اگر می خوای بری کسی جلوتو نمی گیره
(No oh, oh baby, no)
نه اوه، اوه عزیزم، نه
I won't beg for your love
من هرگز عشقت را تمنا نمی کنم
Won't say please
هرگز التماس نمیکنم
I won't fall to the ground on my knees
هر گز به زانو در نمی آیم
You know I've given this everything
تو می دانی من برای این رابطه هر کاری کرده ام
Baby, honestly, baby, honestly
عزیزم، صادقانه، عزیزم، صادقانه می گویم
I lie for you, baby
من برای تو دروغ گفتم، عزیزم
I die for you, baby
من برای تو می میرم، عزیزم
Cry for you, baby
برای تو گریه می کنم، عزیزم
But tell me what you've done for me
اما به من بگو تو برایم چکار کرده ای
For you, baby
برای تو، عزیزم
And only you, baby
فقط برای تو، عزیزم
The things I do, baby
چیزهایی که من انجام دادم، عزیزم
But tell me what you've done for me
اما به من بگو تو برایم چکار کرده ای
I never cheated
من هرگز خیانت نکردم
Deleted everyone 'cause they made you uncomfortable
همه رو حذف کردم زیرا آنها باعث می شدند تو احساس ناراحتی کنی
(No oh, oh baby, no)
نه اوه، اوه عزیزم، نه
These accusations
این تهمت ها
I can't apologize for something that I didn't do
من نمی تونم برای چیزی که انجام ندادم معذرت خواهی کنم
(No oh, oh baby, no)
نه اوه، اوه عزیزم، نه
I won't beg for your love
من هرگز عشقت را تمنا نمی کنم
Won't say please (oh no, won't say please)
هرگز التماس نمیکنم( اوه نه، هرگز التماس نمیکنم)
I won't fall to the ground on my knees (on my knees)
هرگز به زانو در نمی آیم( به زانو در نمی آیم)
You know I've given this everything
تو می دانی من برای این رابطه هر کاری کرده ام
Baby, honestly, (baby, honestly), baby, honestly
عزیزم، صادقانه، عزیزم، صادقانه، عزیزم صادقانه
I lie for you, baby
من برای تو دروغ گفتم، عزیزم
I die for you, baby
من برای تو میمیرم، عزیزم
Cry for you, baby
من برای تو گریه می کنم، عزیزم
But tell me what you've done for me
اما به من بگو بریام چکار کرده ای
For you, baby
برای تو، عزیزم
And only you, baby
و فقط تو، عزیزم
The things I do, baby
کارهایی که من انجام دادم، عزیزم
But tell me what you've done for me
اما به من بگو تو برای من چکار کرده ای
Oh, tell me what you've done for me
اوه، به من بگو تو برایم چکار کرده ای
(Tell me what you've done for me)
به من بگو تو برایم چکار کرده ای
Tell me what you've done for me
به من بگو برایم چکار کرده ای
Oh
اوه
You know I've given this everything
تو میدانی من برای این رابطه هر کاری کرده ام
Baby, honestly
عزیزم صادقانه میگویم
Tell me what you've done for me
به من بگو تو برایم چکار کرده ای
I lie for you, baby
من برای تو دروغ گفتم، عزیزم
I die for you, baby
من برای تو می میرم، عزیزم
Cry for you, baby
برای تو گریه می کنم، عزیزم
But tell me what you've done for me
اما به من بگو تو برایم چکار کرده ای
For you, baby
برای تو، عزیزم
And only you, baby
و فقط تو، عزیزم
The things I do, baby
چیزهایی که من انجام داده ام، عزیزم
But tell me what you've done for me
اما به من بگو تو برایم چکار کرده ای
But tell me what you've done for me
اما به من بگو تو برایم چکار کرده ای
(Tell me what you've done for me)
به من بگو تو برایم چکار کرده ای
But tell me what you've done for me
اما به من بگو تو برایم چکار کرده ای

https//:t.me/enstudents